Educatief pakket 3e graad - "Liefkenshoek zo lief nog niet"

De lessenreeks “LIEFKENSHOEK ZO LIEF NOG NIET!” bestaat uit drie delen.

In het eerste deel geeft de leerkracht drie lessen van telkens 50 minuten. Deze drie lessen staan stil bij de geschiedenis van Fort Liefkenshoek:

  1. De les "Liefkenshoek: een fort van formaat" wil aan de leerlingen vertellen wat een fort precies is, hoe men in de loop der tijden gekomen is tot het bouwen van forten (dus wat er aan voorafging), hoe en waar forten werden gebouwd en waarom. Concreet willen we met de leerlingen nagaan waar we in onze omgeving forten aantreffen en waarom ze precies op die plaatsen zijn opgetrokken. Daarna bekijken we waar, wanneer en hoe Fort Liefkenshoek werd gebouwd. Deze les neemt ongeveer 50 minuten in beslag en wordt het best gegeven voor het bezoek aan het
    Belevingscentrum Fort Liefkenshoek, zodat de leerlingen ter plaatse gerichter kunnen observeren en verkennen. Na het bezoek aan het Belevingscentrum Fort Liefkenshoek volgt de verwerking die ongeveer 25 minuten in beslag neemt.
  2. De les "De geschiedenis van het Fort Liefkenshoek" wordt best gegeven na een bezoek aan het fort. De geschiedenis van het fort wordt in deze les op een eenvoudige chronologische manier toegelicht. Zo verwerven de leerlingen inzicht in het belang van de rol van Fort Liefkenshoek in de ontstaansgeschiedenis van het koninkrijk Nederland en het koninkrijk België. Werken met een tijdsband is hier onontbeerlijk. Deze les duurt ongeveer 50 minuten.
  3. De les "Duizend bommen en granaten en een brug" gaat over de aanval van de Antwerpenaren op de vlotbrug die Alexander Farnese tijdens de Tachtigjarige Oorlog liet bouwen over de Schelde. Hij wou zo de scheepvaart (het handelsverkeer) naar Antwerpen belemmeren en de stad tot overgave aan het Spaanse bewind dwingen. Uiteindelijk heeft deze spectaculaire gebeurtenis geleid tot de scheiding der Nederlanden met alle gevolgen van dien voor onze regio (toen en nu nog steeds zichtbaar). Deze les neemt 50 minuten in beslag.

Het tweede deel behandelt in 5 lessen het belang van de Schelde als verkeersader voor de haven van Antwerpen en het
belang van Antwerpen als wereldhaven voor onze regio, Vlaanderen en Europa. De duur van deze lessenreeks is 5 x 50 minuten. De lessen worden gegeven volgens het CLIM -principe waarbij de kinderen een zelf gekozen thema uitwerken op basis van 1) afspraken en taakverdeling, 2) info verzamelen, 3) verwerking van de informatie, 4) voorbereiding van de presentatie, 5) de presentatie zelf.
De leerinhouden worden in dit lessenpakket gedeeltelijk meegegeven. De leerlingen kunnen ook zelf op zoek gaan naar inhouden die bij de gekozen thema’s passen. De leerkracht kiest zelf welke lesonderdelen hij of zij wenst te behandelen. De leerkracht kan ook nog inspiratie en afgewerkte lesonderdelen vinden rond andere thema’s in de educatieve pakketten voor de eerste en de tweede graad.

Het derde deel bestaat uit vier uitgewerkte didactische gezelschapsspelen om in klas- of in groepsverband te spelen:

  • Een memoryspel rond de spilfiguren uit de geschiedenis van het fort Liefkenshoek;
  • Een ganzenbordspel waarin de Rechten van het Kind voor het vijfde leerjaar (groep 7) en de Rechten van de Mens voor het zesde leerjaar (groep 8) centraal staan;
  • Een handelsspel ‘Het leven zoals het was’ waarin de leerlingen kennismaken met allerlei handelswaren uit vroegere tijden;
  • Een communicatiespel waarin de leerlingen zich bekwamen in verbale communicatie, gebarentaal en geheimschrift.